Polityka prywatności dot. usług świadczonych przez Optingo („Usługi”) oraz polityka dotycząca plików cookie na stronach internetowych prowadzonych przez Optingo w domenach i pod-domenach optingo.eu, optingo.digital („Serwis”).

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów Optingo (zwanych dalej „Serwisami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Optingo Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa (zwane dalej „Optingo”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
 2. Optingo zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać je w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności

B. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ OPTINGO 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisów i Usług jest Optingo Digital Sp. z o.o. zarejestrowana w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B; 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915658, NIP: 7011048379, REGON: 389742770, e-mail: office@optingo.eu
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem na mocy następujących przepisów:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Optingo zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług (np. dostępu do demo systemu, dostępu do systemu obsługi zgłoszeń), otrzymywania newslettera itp.
 4. Administrator danych osobowych podejmuje należytą staranność, aby chronić prawa Użytkowników i Klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a zwłaszcza zapewnia, że dane:
  1. przetwarzane są zgodnie z prawem,
  2. zebrane są w celach opisanych w niniejszym dokumencie, które są zgodne z prawem,
  3. nie podlegają dalszej obróbce, która jest niezgodna z celami wskazanymi
  4. są odpowiednio zabezpieczone,
  5. przechowywane są w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, ale nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

C. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ OPTINGO

 1. Optingo wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Optingo. Lista możliwych celów gromadzenia danych osobowych przez Administratora obejmuje:
  1. przedstawianie informacji o Optingo i zakresie naszych usług
  2. rozwój i dostosowywanie naszych usług
  3. Identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach
  4. poprawę obsługi Klienta, dostarczone informacje pomogą nam skuteczniej reagować na wnioski i potrzeby Klientów oraz pozwolą nam oferować wsparcie w dostarczaniu usług.
  5. przetwarzania zamówień, usług gwarancyjnych i płatności od naszych Klientów.
  6. kontakt telefoniczny z Klientami w celu omówienia usług wykorzystywanych przez Klientów
  7. prezentacja ofert biznesowych dot. usług Optingo
  8. bezpośredni marketing własnych usług
  9. rekrutacji pracowników
  10. inne cele, jeśli zostanie wydana zgoda
 2. Optingo przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów Usług oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) przy pomocy systemów zarządzania relacjami z klientami („System CRM”). Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do Systemu CRM inicjuje pracownik Optingo. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto, System CRM może zbierać dane pochodzące z systemu poczty elektronicznej (imię i nazwisko nadawcy, imię i nazwisko odbiorcy, datę i godzinę) i kalendarza (nazwa/imię i nazwisko organizatora, imiona i nazwiska uczestników, dzień i godzinę wydarzenia) dotyczące interakcji pomiędzy pracownikami i kontaktami lub osobami trzecimi.
 3. Strony trzecie (Partnerzy Optingo, których lista znajduje się tutaj), jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Niektórzy z naszych Partnerów mogą również przetwarzać dane osobowe w taki sposób, aby wyświetlić Użytkownikowi treści lub reklamy dopasowane do jego zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Jego zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie).
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Optingo dotyczy kontaktów o charakterze biznesowym i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim usług Optingo lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania relacji Optingo z kontaktem biznesowym)

D. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Optingo, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Optingo posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Optingo.
 2. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.
 3. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Optingo w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach Optingo zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Część usługodawców Optingo może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W drugim przypadku Optingo zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z nimi umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.

E. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Optingo w ramach Serwisów:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Odbiorca Usług lub Klient ma prawo uzyskać dostęp do zawartości swoich danych osobowych. Na wniosek Użytkownika Optingo potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. W przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, Odbiorca Usług lub Klient może żądać od Optingo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of Optingo usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Optingo (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia Usług przez Optingo).
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać od Optingo czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Optingo nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
  5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych. W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Optingo w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Optingo jego danych osobowych
 2. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@optingo.eu

F. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

 1. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia używanego do przeglądania witryn internetowych (np. Komputer osobisty, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy) służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów.
 2. Serwis i Usługi korzystają z plików cookie w celach:
  1. statystyki,
  2. konfiguracji Serwisu i Usług – umożliwiają umieszczenie funkcji i usług na stronie internetowej,
  3. uwierzytelniania – mogą poinformować użytkowników, że są zalogowani, umożliwiając Serwisom wyświetlanie odpowiednich informacji i funkcji.
  4. analizowanie i badanie zachowań użytkowników – pliki cookie umożliwiają odczyt preferencji użytkowników, a także ich analizę, ulepszenie oraz rozwój produktów i usług. Zbieranie informacji jest anonimowe, bez identyfikowania konkretnych użytkowników, chyba że użytkownik loguje się do Panelu Klienta i ustawienia ich terminalu umożliwiają taką identyfikację.
  5. reklamy – umożliwiają dostarczenie bardziej interesujących i spersonalizowanych reklam użytkownikom, które po odwiedzeniu Serwisu mogą wyświetlać się w kampaniach remarketingowych w ramach: Facebook ADS, LinkedIn ADS, Google Adwords.
 3. Zmieniając ustawienia oprogramowania używane do przeglądania Serwisu, użytkownicy mogą zdefiniować warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie używanych przez niniejszy Serwis, w szczególności mogą zdecydować się na całkowitą dezaktywację plików cookies.
 4. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może spowodować, że niektóre sekcje niniejszego Serwisu nie będą działać i/lub nie będą wyświetlane zgodnie z projektem Serwisu.
 5. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej. Odpowiednie informacje można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną wspomnianego oprogramowania lub jego dostawcy.
 6. Pozostawienie bez zmian ustawień oprogramowania używanych do przeglądania Serwisu, zgodnie z artykułem 173 ustęp 2 Prawa Telekomunikacyjnego, stanowi zgodę na korzystanie z plików cookie w celach wskazanych powyżej.
 7. Podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

G. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

 1. Usługi Optingo oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Optingo nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

H. KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Optingo należy kierować do Inspektora Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@optingo.eu lub pisemnie na adres: Optingo Digital Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
 2. W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Optingo lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Serwis i Usługa mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do przejścia na inne strony, aby zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami ochrony prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tego Serwisu i Usług.
 2. Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia ochrony przetworzonych danych osobowych odpowiedniej do istniejących zagrożeń i kategorii danych przechowywanych w ramach ochrony, w szczególności zapobiegających udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a także przed modyfikacją, utratą lub zniszczeniem.
 3. W stopce Serwisów Optingo zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności. Optingo zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies obowiązuje od sierpnia 2021 roku.